BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW. ZMIANA WYSOKOŚCI DAROWIZNY!

W związku z otrzymaniem złotej gwiazdki w systemie certyfikacji PZPN nasza akademia musi spełnić szereg wymagań nałożonych na nas przez Polski Związek Piłki nożnej. Obowiązki te również muszą przełożyć się na początkowe trudności dla zawodników i ich rodziców, dlatego prosimy o stosowanie się do poniższych wymagań.

1. Każdy zawodnik uczestniczący w treningach AP Limanovia musi być zarejestrowany na koncie łączy nas piłka i przypisany do naszej akademii ( prosiliśmy o to od pół roku). Zawodnik który nie jest zarejestrowany nie może uczestniczyć w treningu.

2. Każdy zawodnik uczestniczący w treningach AP Limanovia musi być ubrany w jednakową koszulkę treningową. Jeżeli ktoś nie posiada koszulki należy ja zakupić u trenera w przeciwnym razie zawodnik nie może uczestniczyć w treningu

3. Informujemy również iż od dnia 01.01.2020r. wzrasta kwota darowizny za udział w zajęciach AP Limanovia do kwoty 100 zł miesięcznie. Kwota ta zostaje przeznaczona na pokrycie wzrastających kosztów obiektów sportowych, płac trenerów a także sprzętu niezbędnego do treningów. Prosimy o wyrozumiałość.

PONIŻEJ AKTY PRAWNE PZPN Z WYTYCZNYMI DLA NASZEJ AKADEMII ORAZ INSTRUKCJA JAK ZAREJESTROWAĆ I PRZYPISAĆ DZIECKO DO AKADEMII.

WIZYTY KONTROLNE – SYSTEM CERTYFIKACJI
Szanowni Państwo,
Od 9 grudnia 2019 roku Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna wizyty kontrolne w Certyfikowanych Szkółkach Piłkarskich. Zgodnie z regulaminem Programu Certyfikacji PZPN, przeprowadzane będą dwa typy wizyt kontrolnych:
a) Wizyta monitorująca oraz
b) Wizyta zwykła
Wizyta monitorująca to niezapowiedziana kontrola w Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej przeprowadzana przez Regionalnego Specjalistę ds. Rozwoju Piłki Amatorskiej, Osobę Monitorującą lub Trenera Monitorującego, w trakcie której PZPN weryfikuje między innymi kompletność realizowania autorskich programów szkoleniowych Szkółki Piłkarskiej, realizowanie wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy Trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego zgodnie z Kryteriami Certyfikacji oraz inne elementy w zakresie organizacji szkolenia wynikające z Regulaminu.
Dwie negatywne oceny w czasie Wizyt Monitorujących w Sezonie stanowią podstawę do odebrania Certyfikatu PZPN.
Zakres wizyty monitorującej określa Regulamin oraz Załącznik nr 4 do Regulaminu (link do załącznika poniżej).
Jak należy przygotować się do Wizyty Monitorującej?
1) Szkółka Piłkarska musi umieścić w systemie Certyfikacji PZPN (w zakładce dokumenty) aktualne plany treningowe dla kategorii wiekowej Drużyn od G do D w Szkółce Piłkarskiej, podzielone na mezocykle, zgodne z zadeklarowanym przez Państwa programem szkolenia, na okres:
a. Poziom brązowy: na 3 miesiące w przód,
b. Poziom srebrny: na 4 miesiące w przód,
c. Poziom złoty: na 6 miesięcy w przód.
Plany powinny uwzględniać obszary:
• Techniczny (tylko w kategorii wiekowej Junior G – skrzat)
• Techniczno-taktyczny (tylko w kategoriach wiekowych Junior F-D – Żak, Orlik, Młodzik)
• Motoryczny (wszystkie kategorie wiekowe)
• Mentalny (wszystkie kategorie wiekowe)
Teoretyczny – wiedzy (wszystkie kategorie wiekowe)
2) Szkółka piłkarska musi w systemie Certyfikacji PZPN utworzyć treningi dla wszystkich utworzonych Drużyn w kategorii wiekowej od G do D (skrzat, żak, orlik, młodzik). Poprzez utworzenie treningów w systemie Certyfikacji PZPN i na podstawie wprowadzonych do systemu danych o zaplanowanych treningach powstaje harmonogram treningów w Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej. Zgodnie z Regulaminem Programu każda szkółka ma obowiązek posiadać harmonogram treningów na 3 do 6 miesięcy w przód w zależności od poziomu Certyfikatu PZPN.
3) Szkółka musi załączyć do każdego tworzonego treningu konspekt treningowy w postaci pliku PDF. W przypadku szkółek z Certyfikatem na poziomie srebrnym i złotym konspekt ten musi być udostępniony na minimum 7 dni przed zaplanowanym treningiem. Konspekt treningowy musi spełniać minimalne wymagania merytoryczne określone w Programie Szkolenia PZPN na bazie AMO oraz realizować plany treningowe.
4) Szkółka piłkarska musi zapewnić na treningu odpowiedni sprzęt treningowy:
a. minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu, przy obowiązku zapewnienia piłek w rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej Drużyny;
b. bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej;
c. pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki;
d. w przypadku szkółek ze złotym Certyfikatem PZPN również jednolite stroje treningowe.
5) Każdy trener prowadzący zajęcia treningowe musi posiadać ze sobą licencję trenerską.
6) Wszyscy Zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych Szkółki Piłkarskiej, muszą być zarejestrowani w systemie Certyfikacji PZPN (Ekstranet). Szkółka piłkarska ma obowiązek potwierdzić wszystkich zawodników w kategorii wiekowej od G do D, którzy uczestniczą w treningach, nawet jeżeli nie uczestniczą w oficjalnych rozgrywkach, lub uczestniczą na treningu tylko raz (zawodnicy naborowi). W treningu nie może uczestniczyć Zawodnik, który nie jest potwierdzony w szkółce piłkarskiej w Systemie Certyfikacji PZPN oraz taki, który nie został wpisany na listę obecności na treningu.
7) W czasie każdych zajęć treningowych trenerzy mają obowiązek sprawdzić obecność zawodników na zajęciach.
8) Szkółka musi przestrzegać zasad kryteriów kwalifikacji trenerów, w tym również liczby trenerów, którzy muszą być obecni na treningu po uwzględnieniu liczby zawodników uczestniczących w zajęciach. Treningi prowadzi zawsze trener pełniący funkcję I trenera w drużynie, lub trener zastępujący go, który posiada odpowiednią licencję w zależności od poziomu Certyfikatu PZPN.
W razie problemów lub pytań, zachęcamy do kontaktu z Działem Wsparcia PZPN (tel.: 732-122-222, e-mail: wsparcie@pzpn.pl) lub z Regionalnym Specjalistą ds. rozwoju piłki amatorskiej w Państwa województwie.

Z wyrazami szacunku,
Zespół ds. Programu Certyfikacji PZPN
Departament Grassroots PZPN
PRZYPISYWANIE ZAWODNIKÓW – SYSTEM CERTYFIKACJI
Szanowni Państwo!
Uprzejmie przypominamy, iż szkółki piłkarskie, które otrzymały Certyfikat PZPN zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad 
regulaminowych Programu Certyfikacji PZPN. Jedna z kluczowych zasad, którą należy przestrzegać, dotyczy obowiązku potwierdzenia zawodników w szkółce piłkarskiej i przypisywania ich do drużyn.

Zgodnie z kryteriami programu Certyfikacji PZPN (Załącznik nr. 2 do Regulaminu) wszyscy Zawodnicy uczestniczący z zajęciach treningowych w Szkółce Piłkarskiej, muszą być zarejestrowani w Systemie Certyfikacji PZPN (Ekstranet). Szkółka piłkarska ma obowiązek potwierdzić wszystkich zawodników w kategorii wiekowej od G do D, którzy uczestniczą w treningach, nawet jeżeli nie uczestniczą w oficjalnych rozgrywkach, lub uczestniczą na treningu tylko raz (zawodnicy naborowi). W treningu nie może uczestniczyć Zawodnik, który nie jest potwierdzony w szkółce piłkarskiej w Systemie Certyfikacji PZPN oraz taki, który nie został wpisany na listę obecności na treningu. Szkółka Piłkarska uczestnicząca w Programie Certyfikacji musi zapewnić jednakowy poziom organizacyjny i szkoleniowy dla wszystkich Zawodników trenujących w szkółce, bez względu na to w której grupie trenują – zaawansowanej czy początkującej. W przypadku stwierdzenia w czasie wizyty kontrolnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, iż w szkółce piłkarskiej trenują zawodnicy nie będący potwierdzeni w Systemie Certyfikacji PZPN, wobec szkółki nie spełniającej kryteriów Programu zostanie wszczęte postępowanie o odebranie Certyfikatu PZPN.

Ponadto Administrator Szkółki Piłkarskiej w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską ma obowiązek przypisać do Drużyn Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej, uwzględniając zasadę, że każda Drużyna składa się z minimum 10 Zawodników. Dopuszcza się sytuację, w której część Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej nie jest przypisana do Drużyn, jednak liczba Zawodników nie przypisanych do Drużyn nie może być większa niż równowartość 10% (dziesięć procent) liczby Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej. Jeżeli liczba zawodników bez drużyn (nie przypisanych) przekroczy granicę 10%, szkółka naruszy Regulamin Certyfikacji PZPN, a wobec niej zostanie wszczęte postępowanie o odebranie Certyfikatu.


Z poważaniem,
Zespół ds. Programu Certyfikacji PZPN
Departament Grassroots PZPN
Close Menu