Statut

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

AKADEMIA PIŁKARSKA LIMANOVIA zwana dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zzeszającym uczniów, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Samorządowych nr 3, ul. Jordana 3 w Limanowej.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

Rozdział II
Cel i środki działania

§ 6

 1. prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku;
 2. stwarzanie właściwych warunków do uprawniania piłki nożnej oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych;
 3. propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw
 4. promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play;
 5. organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci,
 6. organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych;
 7. stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych
 8. wpieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć;
 9. propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych);
 10. propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych rekreacji, turystyki i aktywnego
 11. wydawanie publikacji, broszur, materiałów szkoleniowych i promocyjnych.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, uznająca statutowe cele Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków należy:

 1. Czynny udział w pracach Klubu stosownie do postanowień Statutu, regulaminów sportowych oraz uchwał i decyzji władz Klubu.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
 3. Szanowanie i chronienie własności Klubu, jako wspólnego dobra wszystkich jego członków.
 4. Godne reprezentowanie barw Klubu.

§ 15

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji,
b) skreślenia z listy członków na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, z powodu nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu lub niepłacenia przez okres 6 miesięcy składek członkowskich mimo pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, które może nastąpić w przypadku działania na szkodę Klubu, nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu

 1. Członkostwo wygasa na skutek:

a) śmierci,
b) rozwiązania się stowarzyszenia.

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 16

 1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz trwa 4 lata.
 2. Wybór władz klubu następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji
 3. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Statutu uchwały władz Stowarzyszenia
  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków

§ 17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków w celu wyboru władz, w związku z upływem kadencji, winno

odbyć się w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

 1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w dowolnym czasie. Jest

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Termin i miejsce Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości członków co

najmniej na 3 dni przed terminem Zebrania.

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, wybrany spośród

obecnych na Walnym Zebraniu członków zwyczajnych.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 2. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują
 3. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego

ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

 1. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone

§ 19

 1. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika, których wybiera
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa

miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków Zarządu.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie składania oświadczeń

woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest

współdziałanie dwóch członków Zarządu z zastrzeżeniem, że jednym z nich musi być Prezes

 1. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim

Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach

Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

f) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

g) przyjmowanie i skreślanie członków,

h) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i) składanie sprawozdań z działalności Klubu,

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu

Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w

inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 1. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania

Klubu w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,

określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć

Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie

z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z

prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej

składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w

inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej

Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do

 1. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego

Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez

Zarząd Klubu.

§26

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo

wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres (np. do 12 miesięcy),

d) wykluczenia

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do

Walnego

Zebrania Klubu w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest

ostateczna.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą

większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1.Z wnioskiem o zmianę Statutu lub rozwiązanie Klubu mogą występować członkowie i

2.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony

3.Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny

§ 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

AKADEMIA PIŁKARSKA LIMANOVIA zwana dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem

zrzeszającym uczniów, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Samorządowych nr 3, ul. Jordana 3 w Limanowej.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego

tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach,

ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

 1. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz

ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

 1. prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju

i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku;

 1. stwarzanie właściwych warunków do uprawniania piłki nożnej oraz specjalistycznego

szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych;

 1. propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw
 2. promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play;
 3. organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci,
 4. organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych;
 5. stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz wyczynowych

sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych

 1. wpieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć;
 2. propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości

oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych

wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych);

 1. propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych rekreacji, turystyki i aktywnego
 2. wydawanie publikacji, broszur, materiałów szkoleniowych i promocyjnych.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły,

klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków

i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, uznająca statutowe cele Klubu

na podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd Klubu.

 1. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z

ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 1. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 2. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 3. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
 4. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele

Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków należy:

 1. Czynny udział w pracach Klubu stosownie do postanowień Statutu, regulaminów

sportowych oraz uchwał i decyzji władz Klubu.

 1. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
 2. Szanowanie i chronienie własności Klubu, jako wspólnego dobra wszystkich jego członków.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

§ 15

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji,

b) skreślenia z listy członków na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, z powodu

nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu lub niepłacenia przez

okres 6 miesięcy składek członkowskich mimo pisemnego upomnienia,

c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu, które może nastąpić w

przypadku działania na szkodę Klubu, nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu,

regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu

 1. Członkostwo wygasa na skutek:

a) śmierci,

b) rozwiązania się stowarzyszenia.

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały

Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

 1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Klubu,

c) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz trwa 4 lata.
 2. Wybór władz klubu następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji
 3. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Statutu uchwały władz Stowarzyszenia

zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków

§ 17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków w celu wyboru władz, w związku z upływem kadencji, winno

odbyć się w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

 1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w dowolnym czasie. Jest

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Termin i miejsce Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości członków co

najmniej na 3 dni przed terminem Zebrania.

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, wybrany spośród

obecnych na Walnym Zebraniu członków zwyczajnych.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 2. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują
 3. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego

ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

§ 18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

 1. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone

§ 19

 1. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika, których wybiera
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa

miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków Zarządu.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie składania oświadczeń

woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest

współdziałanie dwóch członków Zarządu z zastrzeżeniem, że jednym z nich musi być Prezes

 1. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim

Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach

Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

f) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

g) przyjmowanie i skreślanie członków,

h) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i) składanie sprawozdań z działalności Klubu,

§ 21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu

Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w

inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 1. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania

Klubu w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,

określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć

Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie

z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z

prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej

składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w

inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej

Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do

 1. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego

Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez

Zarząd Klubu.

§26

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo

wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres (np. do 12 miesięcy),

d) wykluczenia

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do

Walnego

Zebrania Klubu w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest

ostateczna.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą

większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1.Z wnioskiem o zmianę Statutu lub rozwiązanie Klubu mogą występować członkowie i

2.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony

3.Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny

§ 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.

Close Menu